Hành động có trách nhiệm

Tập đoàn Zott là một doanh nghiệp gia đình và hiện đã tiếp nối đến thế hệ thứ ba. Chúng tôi luôn suy nghĩ về tương lai. Đó là lý do những khía cạnh về sinh thái và xã hội, những yếu tố gắn liền với chính sách doanh nghiệp của chúng tôi, được cân nhắc một cách kỹ lưỡng cho các chi nhánh nội địa và trên toàn cầu. Trong những hoạt động của mình và trong quan hệ hợp tác với đội ngũ cán bộ nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp sữa và các đối tác kinh doanh, chúng tôi đều xem xét những khía cạnh này. Cùng nhau, chúng tôi hành động có trách nhiệm vì mọi người, mọi loài vật và môi trường.

Chương trình phát triển bền vững của chúng tôi

Chương trình phát triển bền vững Caring for Life (Chăm sóc trọn đời) của Tập đoàn Zott bao hàm năm lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi với tư cách là một nhà sản xuất thực phẩm, trong đó chúng tôi đảm nhận trách nhiệm theo trên nhiều phương diện khác nhau: sữa nguyên liệu, môi trường, chất lượng và an toàn, người lao động, xã hội và các bên liên quan.

Để hiểu rõ hơn về cam kết của chúng tôi cũng như những dự án và giải pháp được lựa chọn, vui lòng tham khảo Zott Group Sustainability Report 2019 (Báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Zott 2019)(PDF).

Sustainability Report 2019