Trách nhiệm với sữa

Tính cẩn trọng, năng lực và kinh nghiệm là thước đo cho thành công của chúng tôi

Nguồn sữa được đưa đến nơi sản xuất được kiểm định hàng ngày cũng như phân tích chất lượng và hàm lượng tại phòng thí nghiệm của chúng tôi. Đối với hoạt động này, Milchprüfring Bayern e.V. hỗ trợ chúng tôi với tư cách là một đối tác độc lập, có năng lực, trong đó, họ tiến hành các cuộc kiểm tra chính thức tại chỗ đối với các đơn vị sản xuất và điều kiện sản xuất.

Cùng với các hộ gia đình sản xuất, Zott đảm bảo chất lượng cao của nguồn sữa nguyên liệu và ngày càng cải thiện hơn nữa những khả năng về chuyên môn của mình.

Đảm bảo chất lượng hàng đầu nhờ thông tin thông suốt

Trong chu trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi, người nông dân và những yêu cầu về thông tin của họ có ý nghĩa đặc biệt. Điều phối viên phụ trách nhu cầu của nhà sản xuất tại Zott luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho các đơn vị cung cấp về những vấn đề đặc biệt liên quan đến sữa.


Y học vi lượng đồng căn vì phúc lợi tự nhiên của động vật

Y học vi lượng đồng căn vì phúc lợi tự nhiên của động vật