Chương trình dành cho tất cả các nhà sản xuất sữa

Chương trình "Zott Qualitätsmilch aus Leidenschaft" (ZQL) được thiết kế chủ yếu cho tất cả các nhà sản xuất sữa của Đức trong Tập đoàn Zott, đồng thời truyền tải nguồn vui từ sữa và những cô bò sữa một cách bền vững và dễ tiếp cận. Đối với Zott, không chỉ chất lượng nguyên liệu đóng vai trò quan trọng, mà yêu cầu của người dân và các loài vật nuôi cũng được chúng tôi dành sự quan tâm tương đương khi thiết kế các biện pháp của mình. Xuất phát từ lý do này, chúng tôi hợp tác tích cực với các nhà sản xuất sữa để thiết lập những mô hình thiết thực cho nông nghiệp phù hợp với cuộc sống và bền vững trong tương lai. Những điều này được phản ánh qua các cấu phần của chương trình "Mô-đun cơ bản - Mô-đun mở rộng - Thực hành tốt nhất".

Với chương trình này, chúng tôi đã xây dựng một mô hình có thể áp dụng, mở rộng trên phạm vi quốc tế, đồng thời cũng sẽ được áp dụng tại Ba Lan và Cộng hòa Séc trong vài năm tới. Cùng với các nhà sản xuất sữa của Zott, chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp ở mọi quy mô vì một nền nông nghiệp phù hợp với cuộc sống, bền vững và thích ứng tốt với những thay đổi trong tương lai được thể hiện trong nhiều cấu phần của chương trình, chẳng hạn như "Chăn nuôi bền vững" hay "Các hội thảo về vi lượng đồng căn".