Dbamy o środowisko...

Chroniąc naturalne zasoby krok po kroku

Jako międzynarodowy producent artykułów  markowych wytwarzamy wysokiej jakości wyroby mleczne. Naszym obowiązkiem jest by w sposób zrównoważony i sensowny wykorzystywać energię, którą zużywamy do wytwarzania naszych produktów w ramach całego cyklu ich produkcji.

Audytowany w Niemczech system zarządzania energią został wprowadzony w całej grupie Zott w 2015 roku. Nasz zakład produkcyjny w Opolu również poczynił już pierwsze kroki mające na celu wprowadzenie międzynarodowego know-how w zakresie oszczędzania energii. W tym kontekście redukujemy zastosowanie paliw kopalnych, forsujemy działania na rzecz odzyskiwania ciepła i śledzimy na bieżąco ilości produkowanych ścieków i zużycie wody. Ponadto staramy się o wprowadzenie energooszczędnych lamp LED, a w obszarze opakowań wykorzystujemy certyfikowaną przez FSC tekturę falistą i litą. Naszym celem jest, by przy postępującej globalizacji rynków, wnieść nasz wkład w ochronę środowiska.

Polityka środowiskowa Zott Polska Sp. z o.o.

Jako jeden z największych międzynarodowych producentów wyrobów mleczarskich w Europie zajmujący się skupem i zakupem mleka, wdrażaniem, produkcją, sprzedażą produktów mleczarskich oraz produktów na bazie roślinnej wraz z utrzymaniem i nadzorowaniem infrastruktury technicznej i laboratoryjnej niezbędnej do realizacji celów środowiskowych, ponosimy szczególną odpowiedzialność wobec wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko. Odpowiedzialność tę realizujemy na wszystkich płaszczyznach poprzez wypracowany system zarządzania środowiskowego oparty o normę PN-EN ISO 14001:2015. Podstawą podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji były i cały czas są znajomość obowiązującego prawa i powszechnie przyjęte zasady zrównoważonego rozwoju.

Jako producent żywności jesteśmy świadomi, że u podstaw jakości naszych produktów leży ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów, w tym przede wszystkim wody i zasobów energetycznych. W swoich działaniach związanych z produkcją wyrobów mleczarskich spełniamy wszystkie wymagania wynikające z posiadanych decyzji, pozwoleń i obowiązujących przepisów prawnych. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do realizowania treści i zachowywania wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na prowadzenie zrównoważonej polityki w zakresie ochrony środowiska u swoich partnerów biznesowych. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.

Wieloletnie doświadczenie i sukcesywne wdrażanie innowacji mających na celu optymalizację pracy zakładu   i ochronę środowiska pozwala nam świadomie złożyć deklarację takiego prowadzenia produkcji aby zapobiegać zanieczyszczeniom i wykorzystać zasoby w sposób zrównoważony. Nasza troska nastawiona jest głównie na ochronę klimatu, ochronę wody i zapobieganie zanieczyszczania środowiska plastikiem.

Skuteczność, sprawność i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego jest przedmiotem szczególnej troski Zarządu ZOTT Polska sp. z o.o., który zapewnia odpowiednie zasoby i środki konieczne do jego funkcjonowania i doskonalenia. Ważne jest dla nas ciągłe zaangażowanie pracowników na rzecz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka środowiskowa jest znana, zrozumiała i realizowana przez pracowników Spółki oraz udostępniana zainteresowanym stronom.